SKOZK w Motarzynie


Idź do spisu treści

Statut SKOZK

Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła
w Motarzynie
Przy Radzie Sołeckiej Motarzyn – Doble


STATUT SPOŁECZNEGO KOMITETU ODBUDOWY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
W Motarzynie


TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH Z 21.04.2007 R.



I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła w Motarzynie przy Radzie Sołeckiej Motarzyn – Doble, a w dalszej części zwany jest Komitetem.
Siedzibą Komitetu jest Motarzyn, a terenem działania jest obszar całego kraju.
Komitet opiera się na działalności i pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw może też zatrudniać pracowników.
Komitet używa pieczątki z napisem: Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła przy Radzie Sołeckiej Motarzyn-Doble i wyróżniającego znaku graficznego.
Komitet może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń lub federacji o takim samym lub pokrewnym obszarze działania.
II. Cele i środki działania

§ 2.
Celem Komitetu jest w szczególności:
pomoc i współdziałanie w ochronie i restauracji zabytkowego kościoła w Motarzynie,
kolekcjonowanie i zbieranie pamiątek związanych z historią Motarzyna
aktywizacja społeczności Motarzyna w działalności kulturalnej , patriotycznej i społecznej, oraz rozwoju wsi,
pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji i historii wsi
pozyskanie lokalu na świetlicę wiejską
współdziałanie z władzami gminnymi i powiatowymi oraz proboszczem parafii Krosino w dziedzinie ochrony i rewaloryzacji zabytkowego kościoła.

§ 3.
Cele określone w paragrafie 2 Komitet realizuje przez:
aktywną działalność członków Komitetu,
wydawanie publikacji na temat historii wsi,
organizowanie imprez publicznych propagujących idee Komitetu,
współdziałanie z radą sołecką, administracją samorządową i kościelną oraz z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze,
pozyskiwanie funduszy na restaurację zabytkowego kościoła

§ 4.
Komitet nie będzie prowadził działalności gospodarczej.

§ 5.
Komitet realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o ochronie zabytków oraz niniejszym statutem.




III. Członkowie Komitetu oraz ich prawa i obowiązki

§ 6.
Członkowie Komitetu dzielą się na:
zwyczajnych
wspierających
honorowych.

§ 7.
Członkiem zwyczajnym Komitetu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Komitetu.

§ 8.
Członkowie zwyczajni Komitetu mają prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Komitetu,
uczestniczyć w zebraniach i imprezach Komitetu z głosem decydującym,
wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Komitetu,
reprezentować Komitet w kontaktach z innymi organizacjami, na podstawie uzyskanych od Zarządu Komitetu pełnomocnictw,
korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Komitetu.

§ 9.

Członkowie zwyczajni Komitetu są zobowiązani:
realizować i propagować cele Komitetu oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał Komitetu,
brać czynny udział w życiu i działalności Komitetu,
regularnie opłacać składki członkowskie, jeżeli taką uchwałę podejmie Walne Zebranie Członków,
przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Komitetu.

§ 10.

Członkiem wspierającym Komitetu może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje na rzecz Komitetu pomoc finansową lub rzeczową
Członek wspierający – osoba prawna działa w Komitecie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członków wspierających przyjmuje Zarząd Komitetu.


§ 11.

Członkiem honorowym Komitetu może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Komitetu.
Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia tego tytułu Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Komitetu.



§ 12.

Przynależność do Komitetu ustaje w razie:
dobrowolnego wystąpienia z Komitetu
skreślenia z listy członków
wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
likwidacji osoby prawnej – członka wspierającego
utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
śmierci członka Komitetu – osoby fizycznej
Ustanie członkostwa, o którym mowa w ust. I pkt 4,5,6, potwierdza Zarząd Komitetu

§ 13.

Skreślenie z listy członków, o którym mowa w paragrafie 12 pkt 2, może nastąpić w razie:
uchylania się od udziału w pracach Komitetu,
działania na szkodę Komitetu.

Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd .
Od uchwały o skreśleniu członków Komitetu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które podejmuje ostateczną uchwałę na najbliższym posiedzeniu.

IV. Władze i organizacja Komitetu.

§ 14

Władze Komitetu stanowią:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd Komitetu,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.


§ 15


Władze komitetu pełnią swoje funkcje społecznie.
Członkowie władz mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określonej w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Decyzję o zwrocie kosztów podejmuje Zarząd Komitetu.
Członkowie władz Komitetu muszą być członkami zwyczajnymi Komitetu.
Nie można być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i członkiem Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego.
Członkiem władz nie może być osoba, wobec której sąd wydał prawomocny wyrok za przestępstwo z winy umyślnej.







§ 16.

Kadencja wszystkich władz Komitetu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.



Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyboru.
Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Komitetu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby osób uprawnionej do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komitetu.

§ 17.

W przypadku ustąpienia członka władz Komitetu, odwołania go lub utraty członkostwa, skład osobowy uzupełniany jest spośród członków wybranych przez Walne Zebranie, na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

§ 18.

Wszystkie władze Komitetu są zobowiązane do
badania i rozpatrywania wniosków, próśb i zażaleń członków Komitetu oraz informowania zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłaszanych spraw,
systematycznego informowania członków komitetu o podjętych uchwałach.

V. Walne zebranie Członków.

§ 19.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Komitetu.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest dwa razy do roku.
O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków, co najmniej tydzień przed terminem obrad.

§ 20.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie:
z inicjatywy Zarządu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 3 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
O terminie i miejscu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia co najmniej na tydzień przed terminem obrad.

§ 21.
Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i informuje członków o porządku obrad, co najmniej tydzień przed terminem obrad.
Uwagi i wnioski dotyczące porządku obrad należy zgłaszać co najmniej 3 dni przed terminem obrad.



§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
Uchwalanie programu i głównych kierunków działania Komitetu
Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Ocena działalności Komitetu i jego władz, a także rozpatrywania wniosków komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Uchwalanie zmian w statucie Komitetu.
Wybieranie i odwoływanie władz komitetu.
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Komitetu i o przeznaczeniu jego majątku.
Podejmowanie uchwał dotyczących składek członkowskich i terminu ich płacenia.

§ 23.

Uchwały w przedmiocie zmian w statucie lub likwidacji Komitetu wymagają 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24.

Walne Zebranie Członków obraduje bez wymaganego quorum w drugim terminie,
zwołanym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym.



VI. Zarząd

§ 25.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Komitetu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd Komitetu składa się z 5 osób, które na pierwszym Zebraniu wybierają spośród siebie – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Zarząd kieruje działalnością komitetu. Do reprezentowania komitetu, na zewnątrz, uprawniony jest Przewodniczący i dowolny członek Zarządu lub Wiceprzewodniczący i dowolny członek Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej 3 Członków
zarządu.
Zarząd uchwala plany finansowe Komitetu i przyjmuje sprawozdania z ich wykonania.
Zarząd podejmuje uchwały w sprawie nabywania i zbywania majątku Komitetu, zarządzania nim, zaciągania zobowiązań w imieniu Komitetu oraz przyjmowania darowizn i zapisów.
Zarząd ,na pierwszym posiedzeniu w danym roku przyjmuje plan zadań na bieżący rok i przedstawia do akceptacji Walnemu Zebraniu Członków.
Do zaciągania zobowiązań przez Komitet upoważnieni są Przewodniczący i skarbnik po akceptacji danego zobowiązania przez Zarząd , poprzez głosowanie. Akceptacja wymaga zwykłej większości głosów.
Zarząd podejmuje uchwały o przyjmowaniu i skreślania członków Komitetu.
Zarząd składa doroczne sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.






Komisja Rewizyjna.

§ 26.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Komitetu.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch Członków.
Posiedzenia komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby.
Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 27.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Komitetu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz zgodności z przepisami prawa.
Występowanie do Zarządu Komitetu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.


Sąd Koleżeński.

§ 28.

Sąd Koleżeński jest niezależnym organem Komitetu.
Sąd Koleżeński składa się z trzech Członków.
Sędziowie Sądu Koleżeńskiego orzekają zgodnie ze swoim sumieniem i zasadami współżycia społecznego.
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
upomnienie
naganę
wykluczenie z Komitetu
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, za pośrednictwem
Zarządu Komitetu. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu.


§ 29.

Do Kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Komitetu w zakresie:
przestrzegania statutu i uchwał Komitetu
działania na szkodę Komitetu
popełniania czynów nieetycznych
sporów pomiędzy członkami Komitetu powstałych na tle spraw związanych z przynależnością do Komitetu.








Źródła finansowania i majątek Komitetu.

§ 30.

1.Majątek Komitetu tworzą:
1) ruchomości będące własnością Komitetu,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne,
2. Majątek Komitetu powstaje z następujących źródeł:
1) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
2) dochodów z organizowanych odpłatnie imprez,
3) dochodów z majątku Komitetu
4) ofiarności publicznej,
5) ze składek członków Komitetu.
3. Majątek ten służy wyłącznie realizacji statutowych celów Komitetu.

§ 31.

Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Komitetu w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich krewnych i powinowatych zwanych dalej osobami bliskimi.
przekazywania majątku Komitetu na rzecz jego członków, członków władz, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w pkt.1 i 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że, to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutu Komitetu.

Rozwiązanie Komitetu.

§ 31.

Uchwałę o likwidacji Komitetu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
W razie likwidacji Komitetu jego majątek zostanie przeznaczony na cele odnowy i konserwacji zabytkowego kościoła w Motarzynie oraz rozwój wsi Motarzyn.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego